ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
QUẢN TÀI VIÊN

ban lãnh đạo

Lê Văn Ngọc

Tiến sĩ Kinh tế, Luật sư, Quản Tài Viên, Giám đốc Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Thịnh Trí

Huỳnh Thanh Sơn

Nguyên Thẩm phán, Chánh VP Tòa án QK7, Quản Tài Viên

Hứa Nhựt Thanh

Kiểm toán viên, Quản Tài Viên

Võ Thị Bích Nhung

Chuyên viên

Ngô Minh Điển

Luật Sư, Chuyên viên

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Gửi liên hệ thành công!