Dịch Vụ
Quản tài viên thịnh trí

Một trong những thay đổi cốt lõi của Luật Phá sản 2014 là chế định Quản tài viên trong thủ tục quản lý, thanh lý tài sản. Với sự kết hợp giữa đội ngũ Quản tài viên là những Luật sư, Kiểm toán viên, Chuyên gia xử lý rủi ro và đối tác là những Nhà Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp (M&A), Quỹ đầu tư, các Công ty Thẩm định giá, Đấu giá tài sản,…Chúng tôi đưa đến cho quý khách hàng các gọi dịch vụ sau: