Thời gian thử thách án treo có những hướng dẫn mới như thế nào?

13 tháng 05, 2022

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn về án treo.

Theo Điều 4 Nghị quyết 08 chỉ quy định, khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng 02 lần mức hình phạt tù, nhưng không dưới 01 năm và không quá 05 năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghị quyết 01 đã bổ sung nội dung về xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo đã bị tạm giữ, tạm giam.

Thời gian đã tạm giữ, tạm giam đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo thì không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù để ấn định thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách nếu phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án sẽ trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào thời gian chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP có hiệu lực từ 10/5/2022.