Khi trúng đấu giá đất, thủ tục cấp Sổ đỏ như thế nào?

20 tháng 04, 2022

Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015, thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá thực hiện theo các bước sau đây:

Ảnh min họa
Ảnh min họa

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo có đề cập đến thời hạn nộp tiền sử dụng đất cho người đã trúng đấu giá.

Căn cứ thông báo này của cơ quan thuế, người trúng đấu giá sẽ nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Sau khi nhận được chứng tử nộp đủ tiền trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Sổ đỏ cho người trúng đấu giá.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp Sổ đỏ, người trúng đấu giá sẽ được bàn giao đất và Sổ đỏ và cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính.