Đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân sửa đổi

12 tháng 01, 2023

Ngày 06/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2022.

Theo đó, Chính phủ đánh giá cao các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chuẩn bị, trình Chính phủ các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ.

- Về đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), cơ bản thống nhất với các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật về:

    + Chính sách quy định việc tích hợp thông tin trong thẻ Căn cước công dân;

    + Chính sách bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

    + Chính sách bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp Giấy chứng nhận Căn cước;

    + Chính sách hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV.

- Về đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), về cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV.

Đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân sửa đổi

Đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân sửa đổi (Ảnh minh họa).

- Về đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, cơ bản thống nhất các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện theo hướng làm rõ hơn về mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp làm cơ sở thống nhất 03 nội dung trong cùng một luật để phù hợp với tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật.

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ... hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XV.

- Về đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn:

Bộ Xây dựng tổ chức các hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp... để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn của chính sách.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 theo quy định.

Nguồn Luật Việt Nam.