Công ty hợp danh X của tôi có hai thành viên hợp danh là Quản tài viên A và tôi. Tôi vừa là Quản tài viên, đồng thời là Giám đốc công ty hợp danh X. Công ty tôi muốn đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì có được không và thủ tục đăng ký là như thế nào?

28 tháng 09, 2020

Công ty bạn đủ điều kiện đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 13 Luật Phá sản năm 2014. Như vậy, bạn có thể làm 1 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bạn đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo mẫu TP-QTV-05 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP;

b) Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của bạn và của quản tài viên A.