4 trường hợp vay vốn phải cung cấp thông tin người có liên quan từ 01/7/2024

03 tháng 07, 2024

Được nêu cụ thể tại Thông tư 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN ban hành vào ngày 28/6/2024.

Theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị vay vốn cung cấp cho tổ chức tín dụng khi có nhu cầu vay vốn như sau:

- Thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo và các thông tin, tài liệu, dữ liệu khác do tổ chức tín dụng hướng dẫn;

- Thông tin về người có liên quan của khách hàng trong các trường hợp quy định

- Nếu người có liên quan là cá nhân thì thông tin gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với khách hàng.

- Nếu người có liên quan là tổ chức thì thông tin gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với khách hàng.

4 trường hợp vay vốn phải cung cấp thông tin người có liên quan từ 01/7/2024.

(Ảnh minh họa).

Trong đó, 04 trường hợp dưới đây khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan của khách hàng:

(1) Tại thời điểm đề nghị cho vay tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng (gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay) lớn hơn hoặc bằng 0,1% vốn tự có của ngân hàng cho vay đó tại cuối ngày làm việc gần nhất;

(2) Hoặc tại thời điểm đề nghị cho vay tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng (gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay) lớn hơn hoặc bằng 0,5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đó tại cuối ngày làm việc gần nhất;

(3) Hoặc tại thời điểm đề nghị cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng (gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay) lớn hơn hoặc bằng 1% vốn tự có của quỹ tín dụng đó tại cuối ngày làm việc gần nhất;

(4) Trường hợp tổ chức tín dụng có vốn tự có âm, các tỷ lệ trên được áp dụng trên vốn điều lệ hoặc vốn được cấp đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tại Thông tư 12 cũng quy định từ thời điểm 01/7/2024, vay vốn từ dưới 100 triệu không phải cung cấp phương án sử dụng vốn.

Thông tư 12/2024/TT-NHNN có hiệu lực chính thức vào ngày 01/7/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.