Tham gia đàm phán, đại diện khách hàng thu xếp, điều phối, giám sát dịch vụ hỗ trợ quá trình giải quyết phá sản

01 tháng 10, 2020